Обложка
 

Киргизская степная газета
 [Текст]: 1888-1902 / Национальная Академия Республики Казахстан; У. Субханбердина.- Алматы, 1994.- 816 с.
Ключевые слова: История Казахстана-Экономика-Этнография-Культура .
 

Оглавление 
 
"Дала уалаятының газетіндегі" қазақ елінің қоғамдық саяси мәселелері
5
 
1888
18
 
Мужской гимназияда яғни еркек балалар оқитын жерде
19
 
В Омской мужской гимназии
20
 
Көшпелі қазақ халықтарын билеп тұрғыштар әрбір облыстағы дала уалаятына қараған
21
 
Управление кочевого населения в областях Степного генерал-губернаторства
23
 
Көп замандардан бері жығылып құлаған шаһарлар
25
 
Развалины древнейших городов
26
 
Сәлем достыма, далада тұрғыш
27
 
Поклон приятелю в степи
31
 
Тағы да жаңадан болған Соломон
33
 
Еще новый Соломон
34
 
Орыстардың Орта Азия ішінде тұрған мұсылмандармен қалай тұрмышлары
34
 
Отношение русских к туземцам Средней Азии
35
 
Каспий теңізінің арғы жағындағы бұрынғы өтміш уақыттардан қалған нәрселер турасынан
36
 
Древности Закаспийской области
41
 
Бір атақты табылған нәрсе
45
 
Замечательная находка
46
 
Тұтқында болмыш Бибидің бақытты болған хиссасында
46
 
Счастливая пленница Бийби
49
 
Белағаш деген жер турасында
51
 
Белогач
54
 
Каспиден Самарқанға шейін
57
 
От Каспия до Самарканда
61
 
Қазақ жерлеріндегі таудан алатын пайдалы кәсіптер
66
 
Очерки горнозаводской промышленности в Киргизской степи
68
 
Бақты
71
 
Бахты
73
 
Біздің жақтағы бір жұмыс
74
 
Один из вопросов местного управления
75
 
Закавказ жағында ең алғаш таудан кәсіп қылғандар турасындағы сөз
77
 
Сказание о первых горнопромышленниках Закавказья
80
 
Француз жұртының кісісі де-Вогюэ дегеннің Орта Азиядағы орыстар турасында айтқаны
82
 
Сообщение француза де-Вогюэ о русской колонизации в Средней Азии
84
 
Орта Азия мен Қытай
87
 
Средняя Азия и Китай
87
 
1889
89
 
Жақсы өнеге
90
 
Хороший пример
90
 
Дүниедегі ең биік үй
91
 
Высочайшее здание в свете
92
 
Жат жер
93
 
Хроника
93
 
Жаңа кітап
95
 
Мейрам болған күн
98
 
Туркестанский юбилей
99
 
1890
102
 
Қазақта билердің хүкімінің қандай екені туралы
103
 
Нужен ли для киргиза суд биев
104
 
Баянауылдан
105
 
Баян-Аул
106
 
Ханская ставка
108
 
Ханская ставка
109
 
Баянауылдан
110
 
Баян-Аул
118
 
Ғылым хабарлары
122
 
Научные известия
123
 
Қазақ халқының тұрақ, мекендері
123
 
О местностях стоянки киргизов
126
 
Баянауылдан хат
128
 
Баян-Аул
130
 
Закаспи облысы торабы
131
 
Закаспийская область
133
 
Минақиб
135
 
Некролог
140
 
Ташкент
142
 
Ташкент
143
 
Оны-мұны
144
 
Хроника
144
 
Степной генерал-губернаторының 10-ыншы июль 1890-ыншы жылдағы нөмірі 65-інші бұйрықтары
145
 
Приказы Г.Степного генерал-губернатора 10-го июля 1890 г., №65
148
 
"Талапты ерге нұр жауады дегенді" айтайын
152
 
Каркаралинск
153
 
Қарқаралыдан хат
154
 
Каркаралинск
155
 
Қазақтың нашар тартқаны турада
157
 
Обеднение киргизов
159
 
Әр түрлі хабарлар
162
 
Разные известия
163
 
Түркістан выставкасы
164
 
Туркестанская выставка
167
 
"Біздің қазақ халқының..."
169
 
"В нашем киргизском народе..."
170
 
Баянауылдан хат
172
 
Баян-Аул
174
 
Қалмақ халықтарының асырап-сақтап өсіруі турасынан
177
 
Идеал воспитания у калмыков
178
 
1891
179
 
Қазақ жұртының тергеу хакімі хақында
180
 
Народный суд у киргизов
183
 
Оны-мұны
186
 
Хроника
186
 
"Орда" деген сөздің мағынасы
186
 
Значение слова "Орда"
188
 
Павлодар оязынан
189
 
Торғай облысына қараған Ырғыз жайынан
190
 
Из Павлодарского уезда
191
 
Мемлекет тілдері
192
 
Государственный язык
193
 
Тұрмыс жайында болған хабарлар
194
 
Из Баян-Аула
196
 
Жер астындағы қалалар
197
 
Подземные города
198
 
Бөкей халқының соңғы хандары
199
 
Несколько слов о последних ханах Букейской орды
200
 
Қырдан хат
202
 
Из степи
203
 
Оны-мұны
204
 
Хроника
205
 
Н. оязындағы бай қазақтың ниеті мен ісі
207
 
Поступки богатых киргизов в Н-ском уезде
210
 
Өлімге бұйырған жаза
213
 
Казнь
217
 
1892
221
 
Орыс патша наследнигі Цесаревич Николай Александрович хазіретінің Омбы шаһарына келіп қазақтардың көшкенін һәм ат шабыстарын көргені
222
 
Пребывание Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича Николая Александровича в г. Омске
233
 
Орта Азия
243
 
Средняя Азия
244
 
Хански ставкада
245
 
Ханская ставка
245
 
Қазақ жері
246
 
Киргизские земли
246
 
Оны-мұны
247
 
Хроника
248
 
Степной генерал-губернаторының 18-інші июньде 1891-інші жылғы №43-інші бұйрықтары
249
 
Приказы по Степному генерал-губернаторству 18-го июня 1891 г.№43
252
 
Маршрут
256
 
Маршрут
257
 
Күмістің шыққаны туралы Қытайдың бұрынғыдан қалған сөзі
257
 
Китайская легенда о появлении серебра
258
 
Аралас
259
 
Смесь
260
 
Әр түрлі ағаштар турасынан
260
 
О згачении садоводства
262
 
1893
 
Мамаевка
265
 
Мамаевка
266
 
"Ақ патша"
267
 
1894
276
 
Жаңа шыққан кітап
277
 
Библиография
278
 
Ақмола облысындағы алтын құм кен турасында
279
 
О золоте и рудах в Акмолинской области
283
 
Қазақтардың қамсыз еріншектігі турасында айтылған бірнеше сөз
286
 
Несколько слов о беспечности киргизов
288
 
Қазақтардың ант ішіп, жан берген хұсасында
290
 
Присяга у киргизов
292
 
Кейінгінің қамын ойлап жазылған ақыл
294
 
Мысли о будущем
296
 
Қазақтың жай қара жұмысқа қаншалық көңіл қойып жаһұт қылғаны
298
 
Взгляд киргизов на физический труд
300
 
Құн турасында қазақтардың
302
 
«Кун» у киргизов
304
 
Қалайша тіршілік етіп тұрмақтың мәслихаты
306
 
Беседы о том, как надо жить
308
 
Қазақ халқының арасында егін егіп, тәрбие етпектің мәслихаты
310
 
О необходнмости развития земледелия среди киргизского населения
312
 
Қазақтың қыр даласындағы, таудағы кен завод жұмысының хисасында
314
 
О горнозаводской промышленности в киргизской степи
316
 
Зайсан оязынан жазып жіберілген хабарлар
318
 
Из Зайсанского уезда
320
 
Қазақтардың жерлерін арендаға жалдаған хисасында Ақмола облыснның оцтүстік жағында
321
 
Аренда киргизских земель на юге Акмолинской области
322
 
Тәуіптер һәм бақсылар
323
 
Табибы и баксы
325
 
Қарқаралы оязында болған ас
328
 
Ас (поминки) в Каркаралинском уезде
330
 
Бір болыстың, өмірінде не болғандарының баяны
332
 
История одного волостного управителя
337
 
Бақсылар, дуаналар
340
 
Баксы и дуана
344
 
Ғылым, оқудың қажет екенінің баяны
349
 
Необходимость просвещения
351
 
Қыр арасындағы ғылым, оқудың ілгері басқанының баяны
354
 
Успехи просвещения в степи
356
 
Қырдан келген хат
357
 
Письмо из степи
359
 
Қазақ билерінің жұмыстарды тексеретұғыны турасынан
361
 
О киргизском народном суде
365
 
Шұбарағаш съезінен келген хат
368
 
Письмо из Чубар-Агачского съезда
369
 
Не себептен жерлердің сілкінгені пайда болады
371
 
От чего происходят землетрясения
373
 
Қазақтардың әр нәрсеге иланбақ жайынан
374
 
О суевериях киргизов
377
 
Кендегі жұмыскер қазақтар
379
 
Киргизы как рабочие на приисках
381
 
1895
383
 
Қазақтардың аң аулауы
384
 
Охота у киргизов
389
 
Қараөткел шаһарында сауда: орнататұғын жай болғаны турасында
394
 
Акмолинск как торговый пункт
395
 
Петерборға барған турасынан
397
 
Из поездки в Петербург
400
 
Қазақтар өздерінің балаларын қалайша оқытатұғындарының, баяны
404
 
Как обучают киргизы своих детей
406
 
Павлодар оязындағы Шақшан елінен келген хабар
408
 
Корреспонденция из Павлодарского уезда
409
 
Корреспонденция из Чакчанской волости Павлодарского уезда
412
 
Вести из киргизской степи
413
 
Қырдағы Рамазан айт
413
 
Руза-аид в степи
417
 
Ағаш медресесі
421
 
Лесная школа
422
 
Жетімдерге жәрдем қылмақтың мәслихаты
423
 
Помощь сиротам
426
 
Жер, күн һәм жұлдыздар турасының баяны
429
 
Беседы о земле и небесных светилах
430
 
Қазақтар, оқу, ғылым үйренуге ұмтылыңдар
432
 
Киргизы, стремитесь к просвещению
434
 
Қазақтардың жерін қалайша, билеп пайдаланып тұрғанының баяны
436
 
К вопросу о киргизском землепользовании
441
 
Ақбеттау елінен
446
 
Из Акпеттавской волости
447
 
Кереку оязынан
449
 
Корреспонденция из Павлодарского уезда
449
 
Қырдағы сотқарлар
450
 
Степные ростовщики
452
 
Доңғандардың ғауға шығарғандары
455
 
Восстание дунган
455
 
Білімнің қажеттігі турада
456
 
О необходимости образования для киргизов
458
 
Сотқарлар һәм халықтың билігі
461
 
Ростовщичество и народный суд
462
 
Қазақ халқына; атадан балаға мирас қалған жермен пайдалану турасынан
464
 
О наследственном землепользовании у киргизов
467
 
Қазақ ішіндегі ғылым, білімнің жауабы турадан
473
 
По вопросу об образовании киргизов
474
 
Дала уалаятына қандай медресе пайдалы
476
 
Какие школы полезнее в степном крае
478
 
Қазақтардың медресе ашқандары
481
 
Учреждение киргизских школ
482
 
Қырдағы қазақтардың Россияның ғылымын, тілін үйренбектері үшін жәрдем болудың хисасында
483
 
К вопросу об учреждении школ в степи
481
 
Мал дертінің уақытында қазақтардың нанғыштығы
485
 
О суеверных обрядах у киргизов во время эпизоотий
486
 
Редакцияға келген хат
488
 
Письмо в редакцию
492
 
Сібірдің хабарлары турасынан
496
 
Сведения о Сибири
497
 
Атбасар оязындағы қазақтардың жаһатгерлігі
499
 
Предприимчивость киргизов Атбасарского уезда
500
 
Саудагерлердің қалайша қазақты жейтіні
501
 
Способы и приемы торгашей к обиранию киргизов
502
 
Қазақ халқына тағылым алу турадағы жауапқа сөз
503
 
К вопросу о киргизском народном образовании
505
 
1896
507
 
Ғылымға қарай тағы бір қадам
508
 
Еще шаг к просвещению
509
 
Ғылымның, әуелгі жарығы
510
 
Первый луч просвещения
512
 
Хажы Саламан
514
 
Хажы Саламан
526
 
Қазақ халқының қазіргі һәм ілгергі күні турасынан бірнеше ойға келген сана
541
 
Несколько слов о настоящем и будущем киргизов
542
 
Торғай облысындағы ауыл медреселері
544
 
Аульная школа на выставке
545
 
Россия ішінен мұжықтардың қыр уалаятына келген турасынан
546
 
По вопросу переселення крестьян из внутренних губерний империи в степные области
549
 
Қазақтардың рәсім әдеттерін үйрену тұрғысынан
553
 
Изучение киргизского обычного права
555
 
Билердің бітімдері. Бір үлкен съездегі билердің ережесі
558
 
«Эреже» одного чрезвычайного съезда народных судей
562
 
Сотқарлық
566
 
О ростовщиках
568
 
1897
570
 
Ең соңғы айтылуы
571
 
Последнее сказанье
575
 
Харіп турасының сөзі
579
 
К вопросу о киргизском алфавите
583
 
Орысша қазақ балаларын оқытатын школ
586
 
Русско-киргизская школа
587
 
Омбыда болған бәйге
588
 
Народное гулянье и байга в Омске
589
 
Пішпектен хат
589
 
Корреспонденция из Пішпекского уезда
589
 
Партия һәм низамсыз жинаған алым
590
 
Незаконные поборы и партийная борьба
593
 
1898
598
 
Қазак жылқысының, жақсы, тұқымы
599
 
Лучшая порода киргизской лошади аргамак
601
 
Қазақ халқының өнер оқуын біле бастағаны
604
 
Нужды народного образования а Киргизской степи
605
 
Керекуден келген хат
607
 
Корреспонденция из Павлодарского уезда
607
 
Қазақ балаларын тәрбиелемек турасынан өсиет әңгімелер
608
 
Беседы о воспитании киргизских детей
612
 
қазаққа дәрігердің керектігі
615
 
О медицинской помощи киргизам в степи
616
 
Александр екіншінің тұсындағы қазақтар
618
 
Киргизы в царствование Императора Александра II
620
 
Ереже
624
 
Эреже
629
 
1899
639
 
Қытай һәм оның халқы
640
 
Китай и его народ
642
 
Ереже. Мал дауы һәм бас кететін іс
546
 
Эреже
647
 
Сәуегей қазақ Марал Құрманұғлы
649
 
Вдохновенный киргиз Марал Курманов
651
 
Қазақтың қала салып тұру жайы
655
 
О киргизской оседлости
657
 
Қытай шежіресінде Мұхамед пайғамбарды қалай сөйлетті
650
 
Мухаммед в китайской истории
661
 
Бақсы
664
 
Баксы
656
 
Қазақ құлдары турасынан
668
 
Рабство в киргизских степях
669
 
Біраз сөз дәрігерлік турасынан
671
 
Корреспонденция из Баян-Аула
672
 
1900
675
 
Ашық хат Жапан баласына
676
 
Открытое письмо г.Джапанову
677
 
Қазақ билерінің тексерулері
679
 
Киргизский народный суд
684
 
Қазақ арасында құлдықты жоғалту турасынан
689
 
Уничтожение рабства в киргизской степи
698
 
Аңқау елге арамза молда
709
 
О киргизских поминках
711
 
Қазақ қыздары
716
 
Киргизские девушки
720
 
Қызылжардан хат
723
 
Петропавловск
727
 
Ноғайлардың қыр жайында тұрмыш қазақ халықтарына тиміш жөндері
737
 
Роль татар в жизни киргизских степей
739
 
Қызылкеніш ордасы
741
 
Кызыл-Кенчский дворец
744
 
Сібірдің казак-орыстары
747
 
Сибирские казаки
749
 
Едігенің төресі
751
 
Суд Эдыге
753
 
1901—1902
756
 
Қазақ рәсімдері
757
 
Обычное право киргизов
763
 
Студент Жақып Ақпаев жіберген екен "Петербург ведомосы" деген газеттің редакциясына
771
 
Студент Я. Акпаев прислал в редакцию «С.-Петербургских ВедомостеЙ» письмо
772
 
Араб пен түрік
774
 
Араб и турок
777
 
1888—1902 жылдарда «Дала уалаятының газеті». Особое прибавление к Акмолинским областным ведомостям (1888—1893). «Киргизская Степная Газета» (1894—1902) беттерінде басылған саяси-әлеуметтік ахуал туралы нұсқауларға тусініктер
780

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2007 Национальная библиотека Республики Казахстан (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.